1. Toepassingsgebied

1.1. Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hiernavolgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.Carecoaching.be/algemene-voorwaarden/. De klant gaat bij opdrachtverstrekking akkoord met deze voorwaarden.

1.2. De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Carecoaching. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 1 maand na opmaak.

2.2. Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.3. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van Carecoaching of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van Carecoaching van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Carecoaching, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Carecoaching wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

2.5. De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Carecoaching.

2.6. Carecoaching is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, zal een administratieve kost van € 50,00 worden aangerekend.

3. Honorarium en betaling

3.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Carecoaching. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.

3.2. Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, (zie sub 2.6) blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

3.3. De facturatie bij opdrachten gebeurt als volgt:

Factuur worden vergoed binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN nr. BE83 9731 6846 7715 BIC ARSPBE22.

  1. De inschrijver erkent kennis genomen te hebben van de bijgevoegde algemene verkoopsvoorwaarden van deze factuur en verklaart ze ook aanvaard te hebben. Alle prijzen zijn incl BTW. Er worden geen retributies toegekend.
  2. De facturen van Carecoaching zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Carecoaching. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Carecoaching.
  3. Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van 8 % per jaar tot op datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 15 €, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten.
  4. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.
  5. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen die tussen Carecoaching en de inschrijver zouden ontstaan of waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Limburg.
  6. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De inschrijver erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

4. Leveringstermijn

4.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Carecoaching, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de klusopdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.

4.2. Carecoaching kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending.

5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

5.1. Carecoaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Carecoaching het recht bepaalde opdrachten te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3. Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Carecoaching. Carecoaching is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.4. Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Carecoaching. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Carecoaching een hogere schade aantoont.

6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Carecoaching geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Carecoaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Carecoaching opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Carecoaching niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

6.4. Indien Carecoaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Carecoaching gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7. Tools

7.1. Verzending van de benodigde stukken is steeds voor rekening en op risico van de klant.

7.2. De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Carecoaching alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

7.3. Carecoaching is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van oncorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

8. Aansprakelijkheid

8.1. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Carecoaching de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

8.2. De schadevergoeding waartoe Carecoaching op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

8.3. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

8.5. Carecoaching zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

  • Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant;
  • Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks – en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

9. Ontbinding

9.1. Carecoaching is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Geschillenregeling

10.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Carecoaching en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

10.2. Een eventueel in gebreke blijven van Carecoaching om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

10.3. Op alle onder deze voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

10.4. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

10.5. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Hasselt aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.